II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Konstytucja Kwaśniewskiego nielegalna!

 Najwyższym aktem prawnym w demokratycznym państwie jest Konstytucja. Stanowi ona pewnego rodzaju fundament, w którego oparciu tworzone są inne akty prawne o niższym statusie m.in. takie jak ustawy czy rozporządzenia. Obecna sytuacja w Polsce jest jednak czymś niespotykanym na skalę światową, jednak nie może to stanowić dla nas jakiegokolwiek powodu do dumy - a wręcz przeciwnie.

Konstytucja Kwaśniewskiego z 1997 roku (pomijając już fakt jej szkodliwości dla Rzeczypospolitej Polskiej) została uchwalona nielegalnie!  Otóż przyjęto ją na podstawie referendum, w którym frekwencja wyniosła jedynie 42,86%. Z kolei, aby referendum było wiążące z mocy prawa, musi wziąć w nim udział co najmniej połowa osób upoważnionych do głosowania.

W praktyce oznacza to, że ustawa zasadnicza, która powinna stanowić filar III RP, nie została zatwierdzona przez Suwerena oraz Naród, a wszystkie akty prawne niższej rangi wydane po 2 kwietnia 1997 roku nie mają również mocy wiążącej. Z jednej strony stanowi to ogromne zagrożenie ze względu na chaos i destabilizację państwa, z drugiej jednak pokazuje prawdziwe oblicze słabości władzy uzurpatorów, która podstępem przejęła naszą Rzeczpospolitą w 1944 roku.

Rozporządzenie Prezesa Trybunału Narodowego
o nieważności Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku