II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Sprzeciw do projektu ustawy - druk nr 3238

Potocki2Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej Jan Zbigniew Potocki oraz Suwereni II RP wyrażają zdecydowany sprzeciw przeciwko procedowaniu zmiany ustawy Druk nr 3238 - Prawo geologiczne i górnicze oraz korekty niektórych innych ustaw z dnia 5 maja 2023 roku, umożliwiającej wywłaszczanie Polaków z ich majątków i protestują przeciwko nadaniu nadzwyczajnych uprawnień wyłącznie jednemu decydującemu. np. głównemu geologowi kraju, do wydawania niepodważalnych decyzji niepodlegających zaskarżeniu. Druk nr 3238 o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze jest bardzo szkodliwy dla społeczeństwa polskiego. i już na wstępie swojego procedowania łamie co najmniej cztery artykuły niereprezentatywnej dla Narodu Polskiego, ale ciągle uznawanej za obowiązującą konstytucje z 2 kwietnia 1997. W następstwie uchwałą senatu z 16 kwietnia 1998 uznano za nadal obowiązująca konstytucję z 23 kwietnia 1935 r.

1. Artykuł 1 zostaje naruszony poprzez łamanie i zawłaszczanie dobra wspólnego obywateli jednostkową decyzją głównego geologa kraju ze szkodą dla dobra wspólnego.
2. Artykuł 2 zostaje naruszony w taki sposób, że łamana jest zasada sprawiedliwości społecznej. przez przejęcie i zabór dóbr społeczeństwa na jego szkodą dla osiągnięcia korzyści wąskiej grupy osób udzielających koncesji i strzegących poprzez...ochronę złóż kopalni dla obecnie nieznanych lub znanych dla głównego geologa kraju.
3. Artykuł 4 mówi o tym, iż zwierzchnia władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu i to naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio z podkreśleniem na ostatnie słowo bezpośrednio. Tym samym. Artykuł 4, został naruszony poprzez projekt zmian. wykluczający władzę zwierzchnią z procesu koncesyjnego, którym jest naród Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Artykuł 5 złamany jest w taki sposób, że na zasadzie łamania zasady bezpieczeństwa Narodu Polskiego, do którego należy własność schronienia, bezpieczeństwo socjalne i żywnościowe. i którego może pozbawić ustawa zmienianego obecnie prawa geologicznego i górniczego, o to walczył prof. Jan Szyszko, uszanujmy jego wolę.
Wprowadzanie zmian w tej ustawie, jest niezgodne z podpisaniem przez Rząd PRL w 1977 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych o prawie do samostanowienia społeczeństw rdzennych narodów.

Stanowiłoby to niezwykle groźny precedens, który jest nie tylko nie zgodny z konstytucją III RP ale stanowi tez bezpośrednie zagrożenie wolności i bezpieczeństwa ekonomicznego społeczeństwa Polskiego. W tak ważnych sprawach powinno być przeprowadzone referendów, gdyż to Naród sprawuje władzę.
Jest absolutnie niedopuszczalne, aby tak ważne decyzje o ogromnym ciężarze ekonomicznym i gospodarczym miały tryb jednoosobowych decyzji bez prawa do odwołania czy zaskarżenia, w przeciwnym razie będzie to uznane za dyktaturę i reżim. Rodzi to z założenia możliwość usankcjonowania błędnych, stronniczych decyzji, które mogą być wynikiem błędu urzędnika, pracownika lub decyzji opartej na niepełnej ocenie faktycznej.
Stworzenie takich precedensów może mieć trudne do przewidzenia skutki prawne dotyczące każdego z Polaków, bez wyjątku.
Zależność od decyzji jednego chorego człowieka, który pozostaje w głębokiej awersji do Narodu Polskiego, Polski i Polaków co powiedział ich ojciec, a co jest powszechnie znane. Taki projekt budzi stanowczy sprzeciw, a nie są to jedyne zastrzeżenia do tej ustawy. Szczególnie istotne są zapisy zawarte w projekcie ustawy których regulacje dotyczą również zasobów wodnych, zasobów które są dobrem narodowym a zachodzi możliwości wpływania na oddanie kontroli nad strategicznymi zasobami podmiotom które będą realizowały własne interesy ekonomiczne kosztem naszego zdrowia i ekonomii.
Zwracamy uwagę, że zmiana koniunktury politycznej może dać w ręce przeciwników obecnej frakcji narzędzia, które mogą w sposób bezpośredni zagrozić obecnym decydentom przez wykorzystanie tej ustawy jako narzędzia do zemsty politycznej.
Ogromne zastrzeżenia budzi również skomasowanie w tej ustawie zagadnień umożliwiających wykorzystanie Polski jako śmieciowiska", do której mogą być sprowadzane różnego rodzaju odpady a następnie gromadzone pod ziemią. Ma to też szczególne znaczenie wobec ogromnych zasobów energetyki termalnej, jaką posiada Polska, a której wykorzystanie może być całkowicie zablokowane. Dosyć łamania Konstytucji i obdzierania Polaków z godności przez Sejm, w którym jakoby zasiadają przedstawiciele Narodu Polskiego, a który zatwierdza tak szkodliwe i wręcz kryminogenne ustawy skierowane przeciwko właścicielom tych zasobów, których właścicielem jest Rdzenny Lud Polski.
Musimy opierać się na Konstytucji czynnej z 23 kwietnia 1935 r. z pełnym jej poszanowaniem.
Sejm i Senat w założeniu stanowią prawo i zasady funkcjonowania Państwa Polskiego, które powinno z założenia stanowić zasady ponad czasowe i opierające się na dokładnym przeanalizowaniu skutków tych działań na wiele lat. Koniunkturalne i budzące szereg zastrzeżeń rozwiązania jakie wpisano do tej ustawy wygenerować mogą trudne do przewidzenia problemy, których rozwiązanie będzie dotyczyć naszych dzieci, wnuków i wielu pokoleń Polaków.
To na Senacie Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa teraz bardzo ważna odpowiedzialność, aby bronić Narodu Polskiego przed tak groźnymi działaniami i pomysłami. Jest oczywiste, że wszyscy Ci którzy głosowali i podpisali się pod tym aktem prawnym zostaną rozliczeni przez Suwerenów Narodu Polskiego. Kancelaria II RP otrzymuje codziennie ogromną ilość wiadomości z zastrzeżeniami do ustawy oraz wezwań do działań i protestów.
Procedowanie ustawy Druk nr 3238, mającej na celu zmianę prawa geologicznego i górniczego na szkodę Narodu Polskiego wbrew Dekretowi Prezydenta II RP Władysława Raczkiewicza, nosi znamiona ciężkiego przestępstwa kryminalnego, które uruchamia artykuły i paragrafy kodeksu karnego, zawartego w jedynej legalnej polskiej konstytucji z 23 kwietnia 1935 r., pod którą podlega i przed którą odpowiada każdy kolaborant i zdrajca Narodu Polskiego.
Społeczeństwo na pewno nie zapomni tego kto głosował za tą ustawą. Zostanie zastosowana odpowiedzialność karna w stosunku do każdego z osoba głosującego lub podpisującego dowolny dokument na szkodę rdzennego Narodu Polskiego.
Naród Polski jako Suweren sprawujący władzę nie wyraża zgody na takie mataczenie i pokrętne łamanie elementarnych praw. W sejmie i Senacie jest tylko 3% Polaków zgodnie z ustaleniami z Magdalenki. Zwracam się więc w imieniu Narodu Polskiego i Rdzennej Ludności Polskiej
o odrzucenie tej ustawy w całości.


Warszawa 23 czerwca 2023 r.

 

Link do załącznika w PDF