II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

W dniu 13 stycznia 2024 roku powołano Tymczasowe Zgromadzenie Elektorów

13 stycznia 2024 zapisze się w historii Rzeczypospolitej. Na zwołanym "pospolitym ruszeniu" przez przedstawicieli Rady Dyrektorów Urzędów Państwa oraz Rady Konsultacyjnej, w wyniku tej inicjatywy przedstawicieli Suwerenów , powołane zostało Tymczasowe Zgromadzenie Suwerenów. 

Potrzeba konkretnych działań sygnalizowana była i jest, praktycznie przy okazji każdego spotkania, rozmów z Suwerenami. Jest to niezbędna aktywność, jakiej oczekują wszyscy. Zgromadzenie Elektorów jest unormowane Konstytucją z 1935 roku, ale ponieważ warunki wynikające z Konstytucji są nie możliwe do spełnienia z powodów formalnych, Suwereni wystąpili do Ministra Sprawiedliwości, profesora Marka Polakowskiego o wydanie opinii prawnej, czy jest możliwe dokonanie takiej inicjatywy. W sytuacji gdy Państwo Polskie, będące w stanie wojny i mając ograniczoną decyzyjność i skuteczność działań oraz zniszczone struktury państwa w każdym zakresie, działanie takie staje się obowiązkiem i koniecznością. 

W trakcie dyskusji suwerenów podczas tego spotkania, jednoznacznie określono dotychczasowe działania, a właściwie ich brak, jako absolutnie nie wystarczające i nieskuteczne. Na spotkaniu wspólnie odczytano i analizowano zapisy Konstytucji z 1935 roku i w wielu wypadkach z ogromnym zaskoczeniem wielu z uczestników  uświadomiło sobie - jak ważne jest, aby zapoznać się z tym najważniejszym aktem prawnym. W wyniku dyskusji uczestnicy spotkania zauważyli wiele symptomów łamania zapisów prawnych zawartych  w Konstytucji w odniesieniu do działań Kancelarii Prezydenta IIRP. 

IMG 20240113 115526Ze względu na swoje obowiązki na spotkaniu tym nie było Prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego, nie dotarli też zaproszeni pracownicy Kancelarii. Prezydenta reprezentowała Pierwsza Dama RP - Ewa Potocka.

W oparciu o wniosek o podstawy prawne takich działań, zgromadzeni w Konopkach patrioci ustalili że konieczne jest powołanie Tymczasowego Zgromadzenia Elektorów. Decyzją członków Zgromadzenia, delegacja członków Zgromadzenia Elektorów przybyła 14 stycznia do Kancelarii Prezydenta IIRP w Warszawie. Celem było  ustalenie jak Zgromadzenie może pomóc i wesprzeć Prezydenta w działaniach które zakończyły by łamanie konstytucyjnego porządku prawnego oraz zainicjowały konkretne i aktywne działania związane z odbudową Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazano na niezbędną konieczność powołania Premiera, aby zgodnie z Konstytucją mógł on sformować Rząd, powołać Ministerstwa, stworzyć Urząd Skarbu Państwa, doprowadzić do sytuacji w których dekrety Prezydenta będą poprawne pod względem formalnym i merytorycznym.  Ogromne zastrzeżenia zgromadzonych wobec pracy Kancelarii Prezydenta zostały wysłuchane i Prezydent określił że odniesie się do nich wkrótce.

Tymczasowe Zgromadzenie Elektorów rozpocznie swoje działania i prace nad odtworzeniem państwa Polskiego niezwłocznie. Wyznaczane są pierwsze terminy i logistyka organizacyjna spotkań. Jednym z pierwszych działań, podjętych jeszcze podczas spotkania w Konopkach, było omówienie Dokumentu Suwerena, który ma zastąpić Dowód Suwerena. Omawiano kwestię ilości danych jakie ma ten dokument zawierać, omawiano też kwestię zamieszczenia na tym dowodzie numeru ewidencyjnego pierwszego aktu urodzenia. Zdania były w tym zakresie podzielone. Wersja pierwszego wzorca graficznego ma być przedstawiona już wkrótce do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Elektorów, aby przedstawić ten projekt do zaopiniowania przez Prezydenta IIRP. Podczas spotkania z Prezydentem i przedstawicielami Kancelarii omówiono również pobieżnie sprawę innych dokumentów, w tym Prawo Jazdy, Metrykę Urodzenia, Legitymację Państwowego Urzędnika oraz poruszono szereg innych - związanych z tym spraw.  Zarzuty wobec działań Kancelarii były jednogłośne i dotyczyły wielu zakresów działań Kancelarii. Przedstawiciele Zgromadzenia Elektorów wskazywali na pilną i niezbędną reformę działań i organizację prac Kancelarii.

IMG 20240113 115523Na spotkaniu padły liczne deklaracje współdziałania i wspierania Prezydenta , propozycje inicjatyw konkretnych działań. Jednak na najbardziej pilny zakres działań wskazano na konieczność powołania premiera i powołanie rządu jak też absolutną i priorytetową konieczność uporządkowania katastrofalnego bałaganu w zakresie dokumentów podległych Kancelarii. Wskazano również konieczność konsultowania tworzonych w Kancelarii dekretów z ekspertami w zakresie prawnym, aby nie tworzone były dokumenty, naruszające porządek prawny i konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 14 stycznia na zaproszenie i z inicjatywy pierwszej damy., odbyło się spotkanie w Kancelarii Prezydenta. Przekazano Prezydentowi dokument podpisany przez uczestników spotkania, w którym powołano Tymczasowe Zgromadzenie Elektorów. Przedstawiono mu też sprawozdanie ze spotkania oraz negatywną ocenę działań Kancelarii. Dużo uwag padło też w kierunku nieprawidłowości związanych z procedurą i formą wydawanych dekretów. Wskazano również, że na spotkaniu w Konopkach odczytana została Konstytucja z 1935 roku i w toku dyskusji pojawiło się mnóstwo zastrzeżeń co do zgodności działań Kancelarii z tym dokumentem.

Prezydent został poinformowany, że Rada Konsultacyjna rozpoczęła analizę sytuacji prawnej Państwa. Wskazano że Prezydent poza pewnymi uprawnieniami, ma również wynikające z Konstytucji obowiązki, w tym przede wszystkim powołanie Premiera Rządu, na którego obowiązkach spoczywa powołanie Rządu. Wysunięto również propozycję kandydatury na Premiera, którą poparło wspólne spotkanie Dyrektorów Urzędów Państwa, które też spotkało się z aprobatą Rady Konsultacyjnej.

Przedstawiono Prezydentowi również konieczne uwarunkowania prawne związane z wydawaniem dekretów, które wymagają w wielu przypadkach podpisu Premiera i właściwego Ministra.

Spotkanie to rozpoczęło się przedstawieniem sfabrykowanych przez byłego pracownika Kancelarii Prezydenta - Piotra T. SMS-ów z treściami które wymierzone były przeciwko Prezydentowi. SMS-y te przypisano Renacie Cyparskiej, członkowi Rady Konsultacyjnej. Fakt że SMS-y te zostały sfabrykowane potwierdził to na tym spotkaniu zastępca dowódcy ochrony Prezydenta. Poruszone były przez uczestników spotkanie kwestie katastrofalnej niekompetencji pracy Kancelarii Prezydenta, a szczególnie szefującego tam Wojciecha Z. który w sposób bezpośredni zaangażowany był w wiele działań, które wymierzone były w wizerunek Prezydenta.

Rada Konsultacyjna już od wielu miesięcy starała się oprzeć działania na podstawach prawnych i monitowała Kancelarię zupełnie bezskutecznie o udostępnienie wszystkich dokumentów wydawanych przez Kancelarię i Prezydenta. Stanowić to miało podstawę jakichkolwiek konstruktywnych działań i planów , aby zaktywować funkcjonowanie Państwa i rozpocząć skuteczne działania w jego reaktywacji prawnej. Wywołało ogólne zdziwienie biorących udział w tym spotkaniu członków Rady Konsultacyjnej, gdy Prezydent wyparł się zatwierdzenia działalności Rady w roku 2022, i negował to nawet gdy zapoznano go z materiałem video z ogłoszenia tego faktu , materiału dostępnego na kanale Tvinfo na platformie Rumble. Można się z tym materiałem zapoznać na naszej stronie internetowej pod adresem : https://2rp.com.pl/strona-glowna/rada-konsultacyjna

Spotkanie miało dziwny przebieg, a szczególnie stosunek Prezydenta do tej inicjatywy, której głównym celem było wsparcie jego działań i pomoc w przywróceniu państwowości Rzeczypospolitej Polskiej. Ta inicjatywa i aktywacja Suwerenów do konkretnych działań nie spotkała się z aprobatą Prezydenta. Spotkanie zakończyło się deklaracją współdziałania i współpracy, niepokojące jednak było że Prezydent nie zajął wyraźnego stanowiska wobec kwestii powołania Premiera i niezbędnego dla dalszego funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie - Urzędu Skarbu Państwa , Rządu i rozpoczęcia działań które powinny już dawno być aktywowane. Jednym z głównych zastrzeżeń było oparcie się działania Kancelarii na prywatnym koncie kierującego Kancelarią urzędnika, szczególnie że odmawiał on rozliczenia przepływów finansowych na wskazywanym na stronach Rady Konsultacyjnej oraz oficjalnej stronie rządowej 2rp.info - koncie bankowym. Wskazano Prezydentowi wymóg ustawowy rozliczeń finansów Państwa, przytaczając jako przykłady dokumenty historyczne związane z działalnością Rządu 2RP na Uchodźctwie.

Wskazane podstawy powołania Tymczasowego Zgromadzenia Elektorów, Konstytucyjnego organu państwa którego zadaniem ma być wspieranie prezydenta w jego działaniach nie spotkało się z zainteresowaniem Prezydenta. Przekazano Prezydentowi również dokument , opinie prawną powołanego przez niego Ministra Sprawiedliwości, w którym na wniosek członka Rady Konsultacyjnej, przychylił się on do powołania Tymczasowego Zgromadzenia Elektorów, w obszernym uzasadnieniu tłumacząc podstawy korzystnej dla tej inicjatywy decyzji.

Prezydent jednak wyraził swoje stanowisko na spotkaniu jednoznacznie, że zarządzanie Państwem ma odbywać się w formie jednoosobowej..